Heel trots op in 2015

Natuurherstel Haringvliet

Vogelbescherming gaat samen met zes andere natuurorganisaties het oer-Hollandse getijdenlandschap in het Haringvliet in ere herstellen. Op de grens van rivier en zee komt een prachtig natuurgebied waar iconen als visarend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. Het project kreeg in 2015 een flitsende start met 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van het Nationale Postcode Loterij.

Vogelakkers Waddengebied

Dankzij de financiële steun van onder meer het Waddenfonds kunnen de velduil en de blauwe kiekendief weer een plek op de Wadden krijgen. Vogelbescherming en de Werkgroep Grauwe Kiekendief kunnen door deze bijdrage het verschil maken om deze twee bedreigde soorten voor de Wadden te behouden. Daarvoor worden in 2015 en 2016 150 hectare Vogelakkers aangelegd.

Start Jaarrond Tuintelling

Vogelbescherming is initiatiefnemer met zes andere natuurorganisaties van de Jaarrond Tuintelling. In 2015 ging de telling officieel van start. Samen zagen de tellers in 2015 al 599 soorten. Behalve dat we zo veel meer gegevens krijgen over biodiversiteit in een stedelijke omgeving, nodigt de tuintelling ook uit om de eigen omgeving natuurvriendelijke in te richten of te onderhouden. Het project won de Natuurprijs 2015 van het Nationaal Groenfonds.

2015 in cijfers

Het aantal leden steeg in 2016 licht ten opzichte van het vorige jaar. De investeringen in ledenwerving van Vogelbescherming werpen vruchten af. In 2017 blijft ledenwerving een heel hoge prioriteit hebben.
Vogelbescherming is niks zonder de 444 vrijwilligers. Zij geven tuinadviezen, houden Wetlands en belangrijke vogelgebieden in de gaten, verrichtten promotiewerkzaamheden, adviseren over vogels en gemeenten en nog veel meer!
Vogelbescherming verzamelt oude kijkers en telescopen en bezorgt ze bij BirdLife Partners waar optiek hard nodig is, maar waar het geld ontbreekt. Ons enthousiaste vrijwilligersteam ontfermt zich over de kijkers, lapt ze op en maakt ze verzendklaar voor vertrek naar een tweede bestemming voor onderzoekers en educatoren.
Op het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming van de Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van € 1,7 miljoen voor het project Meer IJsselmeer. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbeteringen aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.
Vogelbescherming heeft in 2016 de miljoenste vogelherkenningskaart verspreid in het Waddengebied, met daarop ook informatie over Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen, dat in 2016 afliep. Dat richtte zich zowel het creëren van nieuwe rustgebieden voor vogels als op 'verantwoord vogeltoerisme' van bezoekers.

Eerste jaar nieuw strategisch plan

Gewone vogels gewoon houden. Dat is een kernpunt in de nieuwe strategie van Vogelbescherming voor 2015-2020. Juist daarvoor is het belangrijk dat iedereen meedoet met vogels beschermen. Vogelbescherming wil zich de komende vijf jaar met hart en ziel inzetten om vogels en natuur te beschermen door zoveel mogelijk mensen, bedrijven en instellingen te betrekken. Het verbinden van mensen, instellingen en bedrijven staat centraal, nationaal en internationaal. Die emotionele verbondenheid wil Vogelbescherming verrijken met inspirerende wetenschappelijke kennis. Verder werken we aan duurzaam natuurherstel waar mensen baat bij hebben. Alleen dat garandeert dat natuur ook op lange termijn behouden blijft. Lees hier Vogelbescherming 2015-2020.

Wat doen wij met uw geld?

Velduil / NatureinStock

                   Download Financieel Jaarverslag

In procenten besteed aan het realiseren van onze doelstellingen ten opzichte van het totaal.

Bescherming Algemeen

5%

Bescherming Natuur

29%

Bescherming Landelijk Gebied

14%

Bescherming Stad

9%

Bescherming Internationaal

8%

Activering samenleving

36%