Heel trots op in 2018

Insectenrijk grasland PARTRIDGE

Insectenexplosie voor patrijs

Een hoge biodiversiteit en moderne landbouw kunnen hand in hand kunnen gaan, dat laat Vogelbescherming zien met partners in Brabant en Zeeland bij het EU-Interregproject PARTRIDGE. Dat doen we in samenwerking met landbouwers, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen. De ernstig bedreigde patrijs is het boegbeeld van het project. De aanpak blijkt te werken: in de proefgebieden vond een explosieve toename van insecten plaats. Zo tonen we ook op deze manier een uitweg aan uit de biodiversiteitscrisis.

 

Huismus / Jouke Altenburg

Natuurinclusief bouwen

Het gedachtegoed van Vogelbescherming, dat steden - mits goed ingericht - een goed leefgebied kunnen vormen voor  vogels (en mensen), krijgt definitief gestalte. 16 Nederlandse gemeenten hebben natuurinclusief bouwen in hun beleid opgenomen. Hiertoe behoren onder meer drie van de vier grote gemeenten in Nederland en de vijf grote Brabantse steden. Naar verwachting gaan andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Bovendien zijn er in 2018 twee moties aangenomen in de Tweede Kamer om het natuurinclusief werken bij nieuwbouw en renovatie te stimuleren. Een mooi resultaat van én steun voor ons werk.

Zomertortel / Birdphoto

Publicatie Bedreigde Vogels van Nederland

In 2018 verscheen het boek Bedreigde Vogels van Nederland. Daarin zet Vogelbescherming op hoofdlijnen uiteen waar het misgaat in Nederland met leefgebieden voor vogels. Het boek is te zien als een antwoord op de nieuwe Rode Lijst van broedvogels die de overheid heeft opgesteld en de rode lijst van doortrekkers en wintergasten die Sovon op ons verzoek samenstelde. Niet alleen zeldzame soorten hebben het moeilijk, ook een aantal algemene soorten doen het niet goed. Het kan anders, Vogelbescherming geeft ook een uitweg aan. Daarmee is het geen somber boek geworden.

Vogelbescherming in cijfers

Vogelbescherming heeft een grote en trouwe achterban. In 2018 bleef het aantal leden gelijk als vorig jaar: zo’n 142.000.
Zonder vrijwilligers is Vogelbescherming nergens. Zij voeren vele type werkzaamheden uit voor de vereniging. Van winkel tot Raad van Toezicht. Van promotieactiviteiten tot adviezen aan allerlei partijen voor tuinen, steden en natuurgebieden.
De website van Vogelbescherming (inclusief Beleef de Lente) trekt veel publiek. De overgrote meerderheid daarvan is zeer tevreden over de site en geeft aan de informatie te vinden waarvoor men kwam.
Via de actie Elke Meter Telt wilde Vogelbescherming in 2018 100.000 vierkante meter kruidenrijk gras inzaaien ten behoeve van weidevogels. Dankzij gulle giften werd dat 6x zoveel.
In 2018 werkte Vogelbescherming samen met vele lokale partners aan een plan voor een gat in de dijk bij Holwerd, waardoor een nieuw natuurgebied ontstaat, net als nieuwe recreatiemogelijkheden. Doordat de Postcode Loterij begin 2019 het plan honoreerde is er nu een grote kans dat het project van de grond komt. Het regionale en lokale draagvlak is groot.
CoverJaarverslag 2018 Download de jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag.