Heel trots op in 2017

Stadsvogels onder dak in Noord-Brabant

Vijf grote Noord-Brabantse gemeenten gaan met steun van de provincie op grote schaal er voor zorgen dat vogels die afhankelijk zijn van de stad (gierzwaluw, huismus) meer broedgelegenheid krijgen. Zij bewijzen dat het kan, dus niets staat andere steden nu in de weg dit voorbeeld te volgen.

Gierzwaluw / Shutterstock

Kentering in het IJsselmeergebied?

Vogelbescherming kreeg een grote bijdrage van de Nationale Postcode Loterij om in het IJsselmeergebied enkele natuurherstelprojecten uit te voeren. Hard nodig want het gebied gaat o.a.  door gebrek aan natuurlijke dynamiek steeds verder achteruit. Goed nieuws was ook dat spieringvisserij er voorlopig verboden blijft, na jarenlang lobbywerk en een succesvolle juridische procedure van Vogelbescherming. Daardoor heeft de visdief weer wat te eten. In 2017 liet deze soort meteen een goed broedseizoen zien, waarvan we hopen dat er nog vele volgen.

Een sterke basis

Vogelbescherming wist in 2017 voldoende mensen te interesseren zich te committeren aan een lidmaatschap, waardoor het ledenaantal een lichte groei laat zien naar ruim 142.000. Dat biedt Vogelbescherming de stevige basis die nodig is om projecten te realiseren en met overtuigingskracht de belangen van vogels te behartigen. 

Ringmus / Shutterstock

2017 in cijfers

Publiciteit en acties voor de schermen én lobby achter de schermen leidde ertoe dat het kabinet besloot om € 40 miljoen te verhuizen van de algemene subsidies voor boeren naar natuurvriendelijke landbouw. Niet genoeg om de grutto te redden, zoals eerdere cijfers van de rijksoverheid lieten zien, wel een eerste stap.
Op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde broedvogels die de rijksoverheid heeft vastgesteld staan 87 soorten, 44% van de vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is t.o.v. de vorige Rode lijst (2004) toegenomen met 9 soorten. Vogelbescherming gebruikt deze lijst om te prioriteren en om urgentie aan te geven .
Vogelbescherming is niks zonder de 445 vrijwilligers. Zij geven tuinadviezen, houden Wetlands en belangrijke vogelgebieden in de gaten, verrichtten promotiewerkzaamheden, adviseren over vogels in gemeenten en nog veel meer!
Vogelbescherming stimuleert boeren die kiezen voor natuurinclusieve landbouw via een weidevogelnetwerk en als kennispartner van het netwerk Slimme Vogels. Als onderdeel daarvan hebben we in 2017 65.000 exemplaren van een eenmalige magazine verspreid over dit onderwerp onder alle melkveehouders in Nederland, veel akkerbouwers, vrijwilligers, natuurbeschermers en studenten van agrarische opleidingen
Vogelbescherming zag het aantal bezoekers aan de website fors toenemen. Veel mensen informeren zich over vogels en hun bescherming via onze www.vogelbescherming.nl. Ook het aantal vrienden, volgers en abonnees van Twitter, Facebook en onze e-mail nieuwsbrieven blijft groeien.
cover Jaarverslag 2017 Download de Jaarrekening, onderdeel van het Jaarverslag