Sheaboom / Danielle van Oijen

Birds, Bees & Business

Birds, Bees and Business’ is het motto waaronder ontwikkelingsorganisatie ICCO en Vogelbescherming aan de slag gaan met natuurherstel én betere inkomens voor vrouwen in Burkina Faso. Tijdens het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij werd bekend dat de loterij dit gezamenlijke project met ruim 2,8 miljoen euro mogelijk maakt. Door het aanplanten van struiken en bomen waar insecten en vogels daadwerkelijk iets aan hebben, kunnen monotone landschappen weer rijk aan biodiversiteit worden. Grote voordeel daarbij: de shea-boom geeft door deze aanwezigheid van extra bestuivers een hogere opbrengst, wat goed is voor vrouwencoöperaties in het gebied.

Living on the Edge / Wil Meinderts

Sahel: natuurinclusief landgebruik

In de Sahel gaven we langs verschillende sporen vervolg aan Living on the Edge. In Lac Higa, een Living on the Edge-site in Burkina Faso, kon NATURAMA met financiering van de Turing Foundation doorgaan. Intussen zijn er 20.000 bomen geplant en wordt er gewerkt aan het natuurlijker inrichten van het gebied. Ook stimuleert NATURAMA de bevolking ter plekke om zich in te zetten voor duurzame landbouw. Het actieplan dat NATURAMA samen met de bevolking, de overheid en andere ngo’s in gang zette om ‘landvogels’ te beschermen, wordt in de eerste kwartaal van 2018 afgerond.

Kluut op zoutpan

Herstel zoutpannen

Nederlandse trekvogels zijn tijdens hun reis naar het zuiden afhankelijk van plaatsen waar ze kunnen rusten en eten. Zoutpannen in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika (o.a. Marokko) zijn van die rustplaatsen voor soorten als kluut, lepelaar en rosse grutto. Op veel plaatsen worden zoutpannen bedreigd: de productie van zout is niet meer winstgevend, waardoor in onbruik geraakte pannen dichtgroeien met planten en struiken. Vogelbescherming werkt op die lokaties samen met vele Partners (en dankzij de steun van onze leden) aan herstelmaatregelen, en aan nieuw duurzaam economisch landgebruik.  

Gorontalo / Barend van Gemerden

Regenwoud in Indonesië

Vogelbescherming ondersteunt Burung Indonesia, BirdLife in Indonesië, samen met de RSPB en de NABU, respectievelijk de BirdLife Partners uit Groot-Brittannië en Duitsland. Burung kan alle hulp goed gebruiken, vanwege de soortenrijkdom van Indonesië en de grote bedreiging van vogels en hun leefgebieden, We ondersteunen bij zowel het versterken van de organisatie (fondswerving en communicatie), als ook bij de bescherming van regenwoud, zoals in de Wallacea-regio en op Sulawesi. In 2017 is Burung begonnen met het werven van leden om zo meer draagvlak voor natuurbescherming te creëren.

Gierzwaluw / Shutterstock

Stadsvogels internationaal

Wereldwijd woont 50% van de mensen in steden en in veel landen groeit het stedelijk gebied sterk. Maar er is nóg een reden waarom Vogelbescherming zich met stadsvogels bezig houdt: door mensen meer te betrekken bij de vogels in hun directe omgeving vergroten we draagvlak voor de bescherming van álle vogels. Vogelbescherming heeft in het verleden hierom de internationale werkgroep BirdLife International Group on Urban Birds opgericht (BIG UB). Deze houdt zich wereldwijd bezig met een betere bescherming van stadsvogels. De leden wisselen onderling belangrijke kennis en ideeën uit over mogelijkheden om activiteiten voor stadsvogels en publiek te organiseren.

Kijkers voor Kijkers

In 2017 kreeg Kijkers voor Kijkers, het donatieprogramma voor verrekijkers en telescopen, een krachtig vervolg. Vele gedoneerde verrekijkers en telescopen kregen een nieuwe bestemming bij natuurbeschermers in ontwikkelingslanden. Er zijn door leden in 2017 meer dan 2.500 stuks gedoneerd Vogelbescherming bezorgt ze bij BirdLife Partners waar optiek hard nodig is, maar waar het geld ontbreekt. Ons enthousiaste vrijwilligersteam ontfermt zich over de kijkers, lapt ze op en maakt ze verzendklaar.