Predatorenonderzoek

In 2019 hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op initiatief van Vogelbescherming een plan geschreven voor een systematisch meerjarenonderzoek naar hoe predatoren leven in onder andere het landelijk gebied. In 2020 kan dit onderzoek al van start gaan met subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag bij NWO voor een uitbreiding is ingediend. Met de verzamelde kennis kunnen we zo op termijn weidevogels en andere bodembroeders beter beschermen.

Onderzoek Theunis Piersma

Sinds 2012 ondersteunen Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds de leerstoel trekvogelecologie van Theunis Piersma. Zijn onderzoek is van de grootste betekenis voor de bescherming van trekvogels. Het geeft inzicht in waar zich de belangrijkste problemen voor trekvogels voordoen. Naast onderzoeker is Piersma ook een groot en onvermoeibaar pleitbezorger voor de wereldwijde bescherming van trekvogels.

Theunis Piersma / Ivar Pel

Samenwerking met Sovon

Vogelbescherming en Sovon werken al decennialang nauw met elkaar samen. Sovon verzorgt onder meer betrouwbare cijfers over de vogelstand, dankzij vele vrijwillige vogeltellers en een professionele, wetenschappelijke organisatie. Vogelbescherming hecht grote waarde aan deze samenwerking, omdat deze ons in staat stelt onze belangenbehartiging te baseren op objectieve gegevens. Vogelbescherming en Sovon werken ook met goede resultaten samen rond jaarlijkse evenementen zoals de Nationale Tuinvogeltelling, de Jaarrond Tuintelling en de Landelijke Dag, het grootste ornithologische evenement van Nederland.

In 2019 hebben we verder samen het Jaar van de Wulp georganiseerd.

 

Centre for Avian Population Studies

Samen met vier andere partijen stimuleert Vogelbescherming onderzoek naar schommelingen in vogelpopulaties via het Centre for Avian Population Studies (CAPS). CAPS voorziet in een leemte: tot nu ontbrak het aan een gecoördineerde gezamenlijke aanpak en analyse van demografische gegevens (overleving, sterfte en immigratie en emigratie) voor vogels. Deze manier van werken maakt duidelijk hoe gezond een vogelpopulatie is en welke factoren daarbij een rol spelen.