Publicatie Bedreigde Vogels van Nederland

In november 2018 verscheen het boek Bedreigde Vogels van Nederland. Daarin zet Vogelbescherming op hoofdlijnen uiteen waar het misgaat in Nederland met leefgebieden voor vogels. Het boek is te zien als een antwoord op de nieuwe Rode Lijst van broedvogels die de overheid heeft opgesteld en de rode lijst van doortrekkers en wintergasten die Sovon op ons verzoek samenstelde. We leggen met de boek de vinger op de zere plek: niet alleen een aantal zeldzame soorten hebben het moeilijk in Nederland te overleven, juist ook algemene soorten als waterhoen, patrijs, boerenzwaluw, ringmus en kneu doen het niet goed. Tegelijk roepen we op niet bij de pakken neer te zitten: Vogelbescherming geeft ook een uitweg aan.

Cover boek Bedreigde vogels in Nederland
Theunis Piersma / Rob Buiter

Onderzoek Theunis Piersma

Sinds 2012 ondersteunen Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds de leerstoel trekvogelecologie van Theunis Piersma. Zijn onderzoek is van de grootste betekenis voor de bescherming van trekvogels. Het geeft inzicht in waar zich de belangrijkste problemen voor trekvogels voordoen. Naast onderzoeker is Piersma ook een groot en onvermoeibaar pleitbezorger voor de wereldwijde bescherming van trekvogels. Mede dankzij zijn inspanningen werd in 2018 bekend dat inpoldering in de Chinese Zee is stopgezet.

Samenwerking met Sovon

Vogelbescherming en Sovon werken al decennialang nauw met elkaar samen. Sovon verzorgt onder meer betrouwbare cijfers over de vogelstand, dankzij vele vrijwillige vogeltellers en een professionele, wetenschappelijke organisatie. Vogelbescherming hecht grote waarde aan deze samenwerking, omdat deze ons in staat stelt onze belangenbehartiging te baseren op objectieve gegevens. In 2018 publiceerde Sovon de nieuwe Vogelatlas voor Nederland, wat door Vogelbescherming mede mogelijk werd gemaakt. Vogelbescherming en Sovon werken ook met goede resultaten samen rond jaarlijkse evenementen zoals de Nationale Tuinvogeltelling, de Jaarrond Tuintelling en de Landelijke Dag, het grootste ornithologische evenement van Nederland.

In 2018 hebben we verder samen het Jaar van de Huiszwaluw georganiseerd.

Logo Jaar van de huiszwaluw

Basiskwaliteit voor natuur

In het tijdschrift De Levende Natuur is in 2018 door Vogelbescherming en enkele wetenschappers gepubliceerd over het streven naar een basiskwaliteit voor natuur in Nederland, zodat gewone soorten ook gewoon blijven. In 2018 is in een pilot in de Achterhoek ook een start gemaakt invulling te gegeven aan een aanpak op gemeentelijk niveau. Gestreefd wordt naar aansluiting bij het in december 2018 gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteit.

Onlanden / Shutterstock

Centre for Avian Population Studies

Samen met vier andere partijen stimuleert Vogelbescherming onderzoek naar schommelingen in vogelpopulaties via het Centre for Avian Population Studies (CAPS). CAPS voorziet in een leemte: tot nu ontbrak het aan een gecoördineerde gezamenlijke aanpak en analyse van demografische gegevens (overleving, sterfte en immigratie en emigratie) voor vogels. Deze manier van werken maakt duidelijk hoe gezond een vogelpopulatie is en welke factoren daarbij een rol spelen.