Actief netwerk WetlandWachten

De vrijwillige en zeer deskundige WetlandWachten van Vogelbescherming (zo’n 85) volgen ontwikkelingen in ‘hun’ gebied en rapporteren daarover. Indien nodig gaan ze gelijk over tot actie. Vogelbescherming ondersteunt ze bij hun werkzaamheden. Een mooi succes in 2017 kwam van Texel. Dankzij de inzet van de WetlandWacht, de vogelwerkgroep en de opbrengst van de Texel Big Day zijn delen van het strand nabij de vuurtoren afgezet speciaal voor strandbroeders. Hard nodig want deze soorten hebben het moeilijk in Nederland.

Visdief / Koos Dansen

Kentering IJsselmeergebied

Dankzij de inspanningen van o.a. Vogelbescherming is spieringvisserij in het IJsselmeer de komende jaren van de baan. Daarmee stopt de desastreuze overbevissing van deze soort voorlopig. Het leidde er in 2017 toe dat de visdief  na jaren eindelijk weer een goed broedseizoen had. Heel verheugend was ook de bijdrage die Vogelbescherming kreeg van de Postcode Loterij van 1,7 miljoen  euro voor het IJsselmeergebied. Dit project  stelt ons in staat concreet natuurherstel te realiseren langs de oevers bij Tacozijl en De Nes met leefgebied en verbindingen voor vissen en vogels.

Werelderfgoed Waddenzee

In het Waddengebied is Vogelbescherming heel actief. Voor weidevogels via PolderPracht, voor akkervogels via Wadvogels van allure en voor de miljoenen (trek)vogels die jaarlijks van de Waddenzee gebruik maken. Dat doen we via concrete projecten om natuur te herstellen of te verbeteren en door aandacht te vragen voor de vogels, onder de noemer van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Via het Programma naar Rijke Waddenzee richten we ons op een broodnodige verduurzaming van de visserij en de verslechterde situatie van de broedvogels. Ook zorgt Vogelbescherming ervoor dat de Waddenzee wordt gezien als onderdeel van de flyway (een vaste route die trekvogels vliegen). Alle hotspots langs zo'n trekweg verdienen bescherming.

Velduil / Shutterstock
Grote karekiet / Elwin van der Kolk

Reddingsplan grote karekiet

De grote karekiet maakt onderdeel uit van ons Actieplan Bedreigde Vogels. De soort staat op het punt van verdwijnen in Nederland. In het gebied van de Loosdrechtse Plassen hebben we met de hulp van veel partijen de teruggang kunnen stoppen. Deze eerste positieve resultaten zijn aanleiding om het reddingsplan verder uit te breiden naar het andere bolwerk in Nederland: de Noordelijke Randmeren. Hiermee zijn we met partners in 2017 aan de slag gegaan.

Doorstart Klimaatbuffers

Droge voeten houden en tegelijk zorgen voor natuurherstel. Dat is in een notendop de filosofie van de klimaatbuffer. Op veel plekken in Nederland is zo succesvol de waterveiligheid verbeterd en konden vogels profiteren van moerasachtige gebieden. In 2017 kreeg de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar Vogelbescherming deelnemer van is, een doorstart dankzij een Europese LIFE-subsidie. Zo kwam er geld voor een programmabureau, communicatie, lobby en oriënterende studies voor nieuwe klimaatbuffers.

Lelystad verloren

In 2017 heeft de Raad van State helaas het beroep van Vogelbescherming tegen het bestemmingsplan van de gemeente voor de uitbreiding van Lelystad Airport ongegrond verklaard. Na de zomer werd wel duidelijk dat de milieueffectrapportage grote fouten bevatte. Hierdoor kwam er veel maatschappelijk en politieke kritiek.  Vogelbescherming heeft actief de risico’s van de uitbreiding voor vogels en vliegveiligheid ingebracht in de discussie, wat veel aandacht in de pers en het politieke debat kreeg. Helaas is er vooralsnog alleen sprake van uitstel.

Natuurherstel Haringvliet

Vogelbescherming werkt met een coalitie van zes natuurorganisaties aan het Droomfondsproject Haringvliet. Dat betekent dat er natuurherstel plaatsvindt in het gebied (met meer dynamiek) en dat een breed publiek beter wordt geïnformeerd over de bijzondere natuur terplekke en er meer (niet-verstorende) recreatie kan plaatsvinden. In 2018 krijgt een en ander een grote impuls wanneer de sluizen op een kier gaan. Ook vindt dan de opening plaats van een heel bijzonder vogelkijkpunt.

Westerschelde

Vogelbescherming heeft zich ook in 2017 weer hard gemaakt voor het realiseren van het noodzakelijk natuurherstel in het Westerschelde-estuarium. Het gebied is van essentieel belang voor honderdduizenden broed- en trekvogels. Een mooie mijlpaal in 2017 is de definitieve bevestiging van de Hoge Raad dat de onteigening van de Hedwigepolder rechtmatig was. Dit betekent dat de ontpoldering nu eindelijk echt kan worden uitgevoerd en het proces niet langer wordt vertraagd. De verwachting is dat de ontpoldering in 2020 zal zijn afgerond.