Theunis Piersma

Steltloperonderzoek Theunis Piersma

Sinds 2012 ondersteunen Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds de leerstoel trekvogelecologie van Theunis Piersma. Zijn onderzoek is van de grootste betekenis voor de bescherming van trekvogels. Het geeft inzicht in waar zich de belangrijkste problemen voor trekvogels voordoen. Naast onderzoeker is Piersma ook een groot en onvermoeibaar pleitbezorger voor de wereldwijde bescherming van trekvogels.

Actieplan Bedreigde Vogels

De toekomst van vogels op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle inspanningen ten spijt. Hieronder bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende vogels. Vogelbescherming wil hiervoor op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten een extra inspanning leveren. Daarom publiceerden we een Actieplan Bedreigde Vogels over elf soorten. Als die goed beschermd worden, profiteren daarvan ook vele andere soorten. Vogelbescherming heeft in 2016 een reeks maatregelen genomen om het actieplan gestalte te geven: fondswerving, aanvullend onderzoek, voorbeeldprojecten en het verspreiden van kennis over wat werkt bij de bescherming van deze vogels.

Strandplevier / Birdphoto

Themadag Strandbroeders

Een belangrijk instrument in het delen van kennis over vogels uit het actieplan zijn  themadagen. In 2016 organiseerde Vogelbescherming de Themadag Strandbroeders, met de nadruk op strandplevier, bontbekplevier en dwergstern. Vogelbescherming brengt beheerders, wetenschappers, vrijwilligers en beleidsmedewerkers bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Naar aanleiding van zulke dagen starten nieuwe beschermingsprojecten waarbij de inrichting van gebieden voor vogels wordt verbeterd.

Conservation evidence

Behalve signaleren dat het slecht gaat met vogelsoorten, is het herkennen van oorzaken en het nemen van beschermingsmaatregelen die bewezen werken van groot belang voor organisaties op het gebied van natuurbeheer als soortbeschermingswerk. In 2016 heeft een externe partij in opdracht van Vogelbescherming een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van andere organisaties op het gebied van soortbescherming en natuurbeheer om te investeren in een ‘conservation evidence’-programma.

Samenwerking met Sovon

Vogelbescherming en Sovon werken al decennialang nauw met elkaar samen. Sovon verzorgt onder meer betrouwbare cijfers over de vogelstand, dankzij vele vrijwillige vogeltellers en een professionele, wetenschappelijke organisatie. Vogelbescherming hecht grote waarde aan deze samenwerking, omdat deze ons in staat stelt onze belangenbehartiging te baseren op objectieve gegevens. In 2016 ging het werk aan de nieuwe Vogelatlas voor Nederland onverminderd door – Vogelbescherming ondersteunt het project financieel. Vogelbescherming en Sovon werken ook met goede resultaten samen rond jaarlijkse evenementen zoals de Nationale Tuinvogeltelling en de Nationale Vogelweek en het project rondom de Jaarrond Tuintelling.

Centre for Avian Population Studies

Samen met vier andere partijen stimuleert Vogelbescherming onderzoek naar schommelingen in vogelpopulaties via het Centre for Avian Population Studies (CAPS). CAPS voorziet in een leemte: tot nu ontbrak het aan een gecoördineerde gezamenlijke aanpak en analyse van demografische gegevens (overleving, sterfte en immigratie en emigratie) voor vogels. Deze manier van werken maakt duidelijk hoe gezond een vogelpopulatie is en welke factoren daarbij een rol spelen. In 2016 startten dankzij NWO twee onderzoeken: naar de scholekster en naar de afname van insecten door pesticiden.

Natuurkwaliteit

Vogelbescherming heeft een denktank in het leven geroepen rondom het begrip ‘natuurkwaliteit’. Deze denktank heeft Vogelbescherming in 2016 advies gegeven over de manier waarop de benodigde (basis)kwaliteit voor natuur in Nederland bevorderd en gerealiseerd zou kunnen worden.

Vogelbescherming maakt dit advies in 2017 concreet, zodat duidelijk is welke stappen nodig zijn om ecologisch duurzaam om te gaan met de natuur en het landschap in Nederland.

‘Oranje lijst’ en rode lijst

Sinds 2013 verschijnt er jaarlijks een ‘oranje lijst’ van broedvogels. Dat gebeurde als uitvloeisel van de wens van Vogelbescherming om vroegtijdig te kunnen alarmeren (early warning) wanneer er iets mis dreigt te gaan met vogelpopulaties in Nederland.

Omdat Nederland voor veel soorten van speciaal belang is buiten de broedperiode hebben we samen met Sovon Vogelonderzoek in 2016 ook gewerkt aan een rode Lijst van niet-broedvogels als aanvulling op de officiële lijst van het Ministerie van Economische Zaken.

Juridisch kenniscentrum

Vogelbescherming wil in 2020 een goed georganiseerd juridisch kenniscentrum presenteren rondom de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Het (online) kenniscentrum maakt de aanwezige kennis over relevante wet- en regelgeving en de toepassing daarvan beter toegankelijk. Via deze kennis kunnen we overheden en bedrijven nog meer aansporen bij te dragen aan het beschermen van vogels. Ook bieden we burgers een mogelijkheid om op basis van deze kennis andere partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. In 2016 hebben we hiervoor de website van Vogelbescherming geactualiseerd, ook met oog op de nieuwe Wet natuurbescherming.