Torenvalk / Shutterstock

Nieuwe Rode lijsten

Najaar 2017 publiceerde de Nederlandse regering een nieuwe Rode lijst van bedreigde broedvogels, gebaseerd op gegevens van Sovon. Hierop staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden (196). Het aantal vogels in de gevarenzone nam ten opzichte van de vorige Rode lijst toe met 9 soorten. De Rode lijst laat zien dat zich een drama in Nederland voltrekt, vooral in het landelijk gebied. Tegelijk blijkt ook dat beschermen werkt. Door gerichte bescherming zijn soorten van de lijst verdwenen. Voor de toekomst zijn óók algemene milieu- en natuurmaatregelen nodig: minder gif, minder mest etc. In 2017 verscheen ook een nieuwe ‘Rode lijst’ voor vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker.

Theunis Piersma

Onderzoek Theunis Piersma

Sinds 2012 ondersteunen Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds de leerstoel trekvogelecologie van Theunis Piersma. Zijn onderzoek is van de grootste betekenis voor de bescherming van trekvogels. Het geeft inzicht in waar zich de belangrijkste problemen voor trekvogels voordoen. Naast onderzoeker is Piersma ook een groot en onvermoeibaar pleitbezorger voor de wereldwijde bescherming van trekvogels.

Onlanden / Shutterstock

Basiskwaliteit natuur

In 2017 heeft Vogelbescherming gewerkt aan een verdere theoretische onderbouwing van een gewenste ‘basiskwaliteit’ van de natuur in Nederland. In 2018 verschijnt over dit onderwerp in het vakblad De Levende Natuur een artikel. Daarnaast zetten we via onze beschermingsprogramma’s in op het uitdragen en realiseren van deze natuurlijke basiskwaliteit van de leefomgeving.
Vogelbescherming heeft in dit kader in 2017 het initiatief om te komen tot een ‘Deltaplan Biodiversiteit’ van harte ondersteund. 

Samenwerking met Sovon

Vogelbescherming en Sovon werken al decennialang nauw met elkaar samen. Sovon verzorgt onder meer betrouwbare cijfers over de vogelstand, dankzij vele vrijwillige vogeltellers en een professionele, wetenschappelijke organisatie. Vogelbescherming hecht grote waarde aan deze samenwerking, omdat deze ons in staat stelt onze belangenbehartiging te baseren op objectieve gegevens. In 2017 ging het werk aan de nieuwe Vogelatlas voor Nederland onverminderd door – Vogelbescherming ondersteunt het project financieel. Vogelbescherming en Sovon werken ook met goede resultaten samen rond jaarlijkse evenementen zoals de Nationale Tuinvogeltelling, de Jaarrond Tuintelling en de Landelijke Dag, het grootste ornithologische evenement van Nederland.
In 2017 hebben we verder samen het Jaar van de Koekoek georganiseerd.

Centre for Avian Population Studies

Samen met vier andere partijen stimuleert Vogelbescherming onderzoek naar schommelingen in vogelpopulaties via het Centre for Avian Population Studies (CAPS). CAPS voorziet in een leemte: tot nu ontbrak het aan een gecoördineerde gezamenlijke aanpak en analyse van demografische gegevens (overleving, sterfte en immigratie en emigratie) voor vogels. Deze manier van werken maakt duidelijk hoe gezond een vogelpopulatie is en welke factoren daarbij een rol spelen.

Actieplan Bedreigde Vogels

De toekomst van vogels op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker. Hieronder bevinden zich veel kenmerkende vogels. Vogelbescherming wil hiervoor op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten een extra inspanning leveren. Daarom publiceerden we een Actieplan Bedreigde Vogels over elf soorten. Als die goed beschermd worden, profiteren ook vele andere soorten. Vogelbescherming heeft in 2017 een reeks maatregelen genomen om het actieplan gestalte te geven: fondswerving, aanvullend onderzoek, voorbeeldprojecten en het verspreiden van kennis over wat werkt bij de bescherming van deze vogels. In juni 2017 organiseerde Vogelbescherming met de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) en Sovon een themadag over de kwartelkoning, een van de soorten van het actieplan.