Scheiding uitvoering, bestuur en toezicht

Om de verantwoordelijkheid van het besturen en het toezichthouden te scheiden, is in 2013 besloten om over te gaan naar een Raad van Toezichtmodel. Per 1 januari 2016 is dit in werking getreden bij Vogelbescherming. Het bestuur van de Vereniging ligt in handen van het Bestuur (de directeur-bestuurder), waarbij voor een aantal in de statuten vastgelegde onderwerpen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is. De Raad van Toezicht en het Bestuur leggen verantwoording af aan de Ledenraad.

Nieuw: Auditcommissie

Nieuw bij Vogelbescherming is de Auditcommissie. Dit is een commissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, die belast is met het houden van toezicht op in ieder geval de financiële gang van zaken binnen de Vereniging en met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en het risicobeheer. De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de jaarrekening, begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vereniging.

Bestuur

Het Bestuur van Vogelbescherming bestaat sinds 2016 uit een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de algemene leiding over de Vereniging en vertegenwoordigt die. De directeur-bestuurder vervult binnen het werkveld van de Vereniging geen (on)bezoldigde nevenfuncties ter vermijding van belangenverstrengeling. De directeur-bestuurder wordt beloond volgens het bezoldigingsbesluit zoals de Raad van Toezicht dat heeft vastgesteld. Dit besluit volgt de richtlijn van Goede Doelen Nederland. De feitelijke weergave is opgenomen in het Financieel Verslag volgens richtlijnen van het CBF.

Grote stern / Shutterstock

Ledenraad

Eind 2016 bedroeg het aantal ledenraadsleden 37. Een overzicht van de ledenraadsleden vindt u in het complete Jaarverslag. Deelname aan de Ledenraad is onbezoldigd. Er zijn vier ledenraadscommissies: Interne Organisatie, Communicatie, Bescherming Internationaal en Bescherming Nationaal. De commissies bereiden de ledenraadsvergaderingen voor en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Ledenraad.

Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Medewerkers

Op 31 december 2016 waren er bij Vogelbescherming 63 medewerkers in vaste dienst. Naast deze vaste medewerkers beschikte het bureau over 22 tijdelijke medewerkers. In totaal telde Vogelbescherming dus 85 medewerkers. Bijna alle medewerkers werkten in deeltijd (79 van de 85). Het aantal fte’s bedroeg per 31 december 2016 65. In 2016 zijn er 4 stagiair(e)s werkzaam geweest bij Vogelbescherming en 4 WEP-vrijwilligers.

euromunten / Shutterstock

Risicomanagement

Risicomanagement is voor Vogelbescherming een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan – ze beter te beheersen. De risico’s rondom de werkzaamheden voor vogels staan benoemd in het Strategisch Meerjarenplan tot 2020 van Vogelbescherming, die voor de organisatie in een geactualiseerd risicodossier. Vanaf 2013 is standaard een risicoparagraaf opgenomen in alle projectplannen van Vogelbescherming.

Klachten

2016 kreeg Vogelbescherming betrekkelijk weinig klachten, namelijk 76. Van de mensen die zich beklaagden, zegden 34 mensen hun lidmaatschap op vanwege een klacht. Opvallend is dat 3 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd, omdat Vogelbescherming bij de Europese Commissie een klacht tegen de Nederlandse overheid heeft ingediend, omdat zij te weinig doet aan de bescherming van weidevogels. De klachten zijn zeer divers van aard en hadden vooral betrekking op de wijze van communiceren van Vogelbescherming of waren administratief van aard. Klachten worden afgehandeld door het Servicecentrum.

Financieel beleid

Download het financieel beleid of het complete Jaarverslag van Vogelbescherming.