Scheiding uitvoering, bestuur en toezicht

Om de verantwoordelijkheid van het besturen en het toezichthouden te scheiden, werkt Vogelbescherming met een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur van de Vereniging ligt in handen van het Bestuur (de directeur-bestuurder), waarbij voor een aantal in de statuten vastgelegde onderwerpen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is. De Raad van Toezicht en het Bestuur leggen verantwoording af aan de Ledenraad.

Bestuur

Het Bestuur van Vogelbescherming bestaat uit een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de algemene leiding over de Vereniging en vertegenwoordigt die. De directeur-bestuurder vervult binnen het werkveld van de Vereniging geen (on)bezoldigde nevenfuncties ter vermijding van belangenverstrengeling. De directeur-bestuurder wordt beloond volgens het bezoldigingsbesluit zoals de Raad van Toezicht dat heeft vastgesteld. Dit besluit volgt de richtlijn van Goede Doelen Nederland. De feitelijke weergave is opgenomen in de Jaarrekening, onderdeel van het Jaarverslag volgens richtlijnen van het CBF. Floris van Hest zal Fred Wouters opvolgen als directeur-bestuurder. Fred gaat met pensioen.

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van Vogelbescherming en controleert het beleid van het Bestuur en de Raad van Toezicht. De Ledenraad bepaalt mede het beleid van de Vereniging. Lidmaatschap van de Ledenraad is onbezoldigd. Eind 2020 bedroeg het aantal ledenraadsleden 40. Een overzicht van de ledenraadsleden vindt u in het complete Jaarverslag. Dat is te downloaden via de knop boven aan deze pagina.

Torenvalk / Harry Jamont - Fotogalerij

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van Vogelbescherming en dienen de doelstelling van de Vereniging te onderschrijven. De Raad van Toezicht telde in 2020 negen onbezoldigde leden. De Raad van Toezicht kent een vaste commissie, de Auditcommissie. Deze commissie is belast met het toezichthouden op de financiële gang van zaken binnen de Vereniging in het algemeen en verder met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en alle daarin besloten maatregelen van interne controle. Daarnaast besteedt de Auditcommissie aandacht aan de risicobeheersing en het opvolgen van actuele ontwikkelingen in de regelgeving.

Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Risicomanagement

Risicomanagement is voor Vogelbescherming een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan – ze beter te beheersen. De risico’s rondom de werkzaamheden voor vogels staan benoemd in ons Strategisch Meerjarenplan tot 2025, die voor de organisatie in een geactualiseerd (intern) risicodossier. Standaard is een risicoparagraaf opgenomen in alle projectplannen van Vogelbescherming.

Een samenvatting van Strategisch Meerjarenplan vindt u hier.

euromunten / Shutterstock

Medewerkers

Op 31 december 2020 waren er 95 medewerkers in dienst bij Vogelbescherming. Daarvan waren er 76 in vaste dienst en 19 in tijdelijke dienst. 92 van de 95 medewerkers werken parttime. Op 31 december 2020 bedroeg het aantal FTE 73,8. In 2020 waren er 3 stagiair(e)s bij Vogelbescherming werkzaam en 5 WEP-vrijwilligers. Van de 95 medewerkers waren er op 31 december 2020 55 vrouw en 40 man. De gemiddelde leeftijd was in 2020 47,8 jaar.

Financieel beleid

Het financieel beleid kunt u nalezen in het complete Jaarverslag van Vogelbescherming.