Verbeteren agrarisch natuurbeheer

Voorjaar 2017 ging ons project Farming for Nature van start,  o.a. dankzij financiering van de Europese Commissie. Hiermee stimuleren we boeren zich (nog) meer in te zetten voor vogels. Onderdeel was het uitreiken van de Gouden Grutto aan een boer die iets extra's doet voor boerenlandvogels. Ook organiseerden we een groot congres over 'Succesvol boeren met natuur' en verspreiden we 65.000 exemplaren van het magazine Slimme Vogels over 'voorbeeldige' boeren. Vogelbescherming werd kennispartner bij www.slimmevogels.net waarbinnen praktijkkennis wordt gedeeld over 'natuurvriendelijke boeren'. Daarnaast werkte Vogelbescherming ook in 2017 samen met de boeren van het weidevogelboerennetwerk. Deze boeren bewijzen dat het anders kan: op hun land hebben weidevogels nog een kans.

Nieuwe zuivel

Er kwam in 2017 nieuwe weidevogelvriendelijke zuivel bij: de biologische zuivel van Weerribben Zuivel en de biodynamische zuivel van Zuiver Zuivel voldeden aan de strenge criteria van Vogelbescherming voor boerenlandvogels. Door deze zuivel te kopen draagt iedereen rechtstreeks bij aan het behoud van weidevogels. Ook Ût Giethoorn, kon aan het rijtje worden toegevoegd. Alle zuivelproducten te bekijken via Red de Rijke Weide.

Zuiver Zuivel - Weerribben
Grutto met kuiken / Jelle de Jong

Lobby voor boerenlandvogels

Voor en achter de schermen lobbyen de medewerkers van Vogebescherming bij overheden en bedrijven voor weidevogels. Dat leidde in 2017 tot een belangrijk succes. De rijksoverheid stelde € 40 miljoen extra beschikbaar voor weide- en akkervogels. Dit bedrag wordt overgeheveld uit de subsidie die vrijwel zonder voorwaarden aan boeren wordt uitgekeerd naar de pot voor agrarische natuursubsidies. Vogelbescherming is ook betrokken bij de invulling van het bedrag.

Weidevogelgebieden behouden en verbeterd

Op verschillende plekken in Nederland  werkt Vogelbescherming intensief samen met boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers, overheden  en bedrijven om goede weidevogelgebieden te behouden en te versterken. Op Terschelling gebeurt dat via het project PolderPracht. Daar werden o.m. nieuwe plasdrasgebieden aangelegd. In Amstelland werd o.a. land veiliggesteld voor weidevogels en zijn voorbereidingen getroffen voor een duurzaam verdienmodel, waardoor extra aandacht voor weidevogels door eigen opbrengsten kan worden betaald. In de Groningse Onnerpolder hebben we samen met een particuliere investeerder en 6 boeren ervoor gezorgd dat 20 ha cruciale weidevogelgrond voor de lange termijn behouden blijft.

Landschap / BirdLife International

Prijs voor de patrijs

In Nederland verdween in de loop van de jaren 95 procent van de patrijzen door schaalvergroting en intensivering van de landbouw, net als in de ons omringende landen. Vogelbescherming wil met natuurorganisaties uit Groot-Brittannië, Duitsland, België en Nederland laten zien dat de patrijs toch een toekomst heeft.  Dat gebeurt via het project PARTRIDGE.  Vanaf begin 2017 zijn in elk van de deelnemende landen twee voorbeeldgebieden van minimaal 500 hectare optimaal ingericht voor de patrijs. In 2017 kreeg het project  een prijs van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Patrijs / Shutterstock

'Van de stakkers van de akkers...

...naar de helden van de velden'. Onder dat motto vond 10 jaar geleden een groot congres plaats over akkervogels. In 2017 organiseerden we er opnieuw een. Om partijen bij elkaar te brengen en kennis voor het voetlicht te krijgen. Conclusie: er zijn nu veel goed voorbeelden hoe akkervogels beschermd kunnen worden. Die hebben evenwel nog geen brede navolging gekregen. Samenvattingen van voordrachten en presentaties zijn voor iedereen beschikbaar.

Grauwe gors / Shutterstock

Smienten opnieuw gered

In 2017 heeft Vogelbescherming samen met lokale natuur- en milieuorganisaties opnieuw actie gevoerd om grootschalig afschot van smienten te voorkomen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met succes: het besluit waarmee toestemming is verleend voor het afschot, werd in beide provincies geschorst door de rechter zolang de bezwaarprocedure loopt. Daarmee waren de smienten, waar het helemaal niet goed mee gaat, tijdens de winter van 2017 veilig.

Roofvogelvervolging in Nederland

Eerder verschenen schokkende cijfers uit het Middellandse Zeegebied over het illegaal doden van vogels. BirdLife Europe publiceerde in 2017 een rapport met cijfers uit overige Europese landen en de Kaukasus. Ook die cijfers logen er niet om. In Nederland zijn vooral roofvogels in het landelijk gebied het slachtoffer, geschat wordt zo’n 1.200 per jaar gemiddeld. Vogelbescherming heeft hiervoor in 2017 veel aandacht gegenereerd en opgeroepen tot een betere handhaving.

Strijd tegen bestrijdingsmiddelen

In 2017 kwamen opnieuw verontrustende berichten naar buiten over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het landelijk gebied en de achteruitgang van insecten. Vogelbescherming wil dat er voor Roundup natuurvriendelijke alternatieven komen en dat neonicotoïden worden verboden. Het eerste is nog niet gelukt, maar de lobby van de natuurorganisaties heeft er voor gezorgd dat het gebruik van neonicotoïden drastisch ingeperkt is.