Boerenlandvogels op de agenda

Vogelbescherming roept de politieke partijen die meedoen met de provinciale verkiezingen op om maatregelen te treffen voor boerenlandvogels zoals de patrijs. Per brief vragen we welke concrete maatregelen ze willen nemen en op basis hiervan volgt voor elke provincie een advies op maat. In veel collegeprogramma’s is dat gelukt.

Logo Red de Boerenlandvogels

Massale sterfte insecten

Wetenschappers luiden de noodklok: ‘Ineenstorting natuur dreigt door kelderende aantallen insecten’. Ruim 40 procent van de soorten insecten gaat achteruit en dit heeft enorme gevolgen voor insecteneters, zoals veel vogels. Vogelbescherming pleit voor een gezamenlijke aanpak van de landbouw – door overheid, boeren en natuurorganisaties. Want bij natuurinclusieve landbouw is wél plek voor vogels en vlinders, zoals de boerenlandvogelboeren van Vogelbescherming laten zien en duidelijk wordt in diverse voorbeeldprojecten waar Vogelbescherming bij betrokken is.

Reddingsplan voor de zomertortel

Om te voorkomen dat de zomertortel uit Nederland verdwijnt, start Vogelbescherming een bijvoerprogramma. Dit is een noodmaatregel om verder verlies op korte termijn tegen te gaan. We zaaien dankzij donaties van leden ook voedselvelden in voor de langere termijn, om het leefgebied te verbeteren.

Zomertortel / Birdphoto

Introductie Beter Leven Keurmerk voor zuivel

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt stapsgewijs verbreed door naast dierenwelzijns- ook natuur/vogel- en milieucriteria toe te voegen. Als eerste zijn nieuwe eisen uitgewerkt voor de melkveehouderij. Vogelbescherming leverde kennis aan.

Weidevogelboulevard en melkfabriek

In Amstelland gaat het goed met weidevogels als grutto en kievit, tegen de landelijke trend in. Vogelbescherming werkte in 2019 samen met ‘Boeren van Amstel’. Zo openden we in mei een weidevogelboulevard met extra kruidenrijk grasland om het leefgebied verder te verbeteren en openen de boeren een eigen melkfabriek. Vanaf nu kunnen de Amsterdammers en Amstelveners weidevogelvriendelijke melk uit eigen achtertuin drinken.

PARTRIDGE krijgt vervolg

Het internationale project PARTRIDGE voor de patrijs wordt verlengd en uitgebreid. Vogelbescherming en andere natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de patrijs te redden en daarmee de hele biodiversiteit op het boerenland te verbeteren. De maatregelen blijken zo succesvol dat de EU ons nu een extra subsidie geeft. Zo kan het project worden uitgebreid van 5 naar 7 landen.

PARTRIDGE project logo

Afschot smienten voorkomen

De Rechtbank in Den Haag oordeelt dat er geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) waren terecht in beroep gekomen tegen de toestemming die de provincie had gegeven voor afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar. Jaar in jaar uit proberen de provincies Noord- en Zuid-Holland ten onrechte de regels te versoepelen.

Smient / Jelle de Jong

Kerngebieden behouden

Vogelbescherming zet zich actief in om belangrijke weidevogelgebieden te behouden en verder te verbeteren. Dat doen we in samenwerking met boeren, bedrijven en vrijwilligers onder meer op Terschelling via voorbeeldproject PolderPracht. Elders hebben we geadviseerd over de aankoop van goede weidevogelgrond op strategische plekken door particuliere financiers via het Rijke Weide Vogelfonds. Dat fonds is opgericht om op strategische plekken weidevogelgrond te kopen. Die wordt vervolgens verpacht aan boeren als zij in hun beheer maximaal rekening houden met de vogels.