pimpelmees / shutterstock

10.000 tuintellers

Vogelbescherming is met zes andere natuurorganisaties initiatiefnemer van de Jaarrond Tuintelling, een citizen science-project. Behalve dat we via deze tuintellers veel meer gegevens krijgen over biodiversiteit in een stedelijke omgeving, nodigt deze tuintelling ook uit om de eigen omgeving natuurvriendelijker in te richten of te onderhouden. Na 2,5 jaar stond de teller op meer dan 10.000 tuintellers! Dit prachtige aantal zorgde ervoor dat meer dan 150.000 tellingen werden ingevoerd van meer dan 3.000 verschillende planten- en diersoorten.

Gierzwaluw / Shutterstock

Noord-Brabant neemt het voortouw

De 5 grote Brabantse steden, Tilburg, Breda, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch gaan op veel plekken vogel- en vleermuisvriendelijk bouwen en renoveren. De provincie Noord-Brabant biedt belangrijke financiering, zodat alle partijen, ook corporaties bijvoorbeeld, aan de slag kunnen. In elke stad worden onze Stadsvogeladviseurs en andere vrijwilligers betrokken. Door deze nieuwe krachtenbundeling komen er duizenden nieuwe nestplekken beschikbaar voor huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuizen.

Groen dak / Sempergreen

Groen Vogeldak

In 2017 is het eerste ‘Groen Vogeldak’ onthuld in Amsterdam. Platte daken bieden een enorm potentieel om meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. In samenwerking met Vogelbescherming en Vivara Pro heeft Sempergreen het ‘Groen Vogeldak’ ontwikkeld. Het is beplant met 25 verschillende inheemse grassen, wilde bloemen en kruiden. Sempergreen steunt het werk van Vogelbescherming door 1 euro per verkochte vierkante meter vogeldak aan Vogelbescherming te doneren.

10 jaar Stadsvogelprogramma

Op 23 maart 2017 organiseerde Vogelbescherming, in nauwe samenwerking met de gemeente Almere, the International Conference on Metropolitan Planning and Ecology. De verworvenheden en successen van 10 jaar vogels beschermen in de stad vormden een belangrijk thema. Verder hebben wij ons verdiept in de stad van de toekomst én ons laten inspireren door mensen van naam en faam op het gebied van duurzame stedenbouw. Internationaal en nationaal gerenommeerde sprekers deelden hun kennis en visie.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een van de speerpunten van Vogelbescherming. In 2017 heeft Vogelbescherming door lobbywerk en publiciteit de aandacht hiervoor flink weten te vergroten. Met natuurinclusief bouwen bedoelen we dat er bij nieuwbouw (of renovatie) al in een vroeg stadium aandacht is voor nestgelegenheid. Vogelbescherming is in 2017 regelmatig gevraagd voor interviews over natuurinclusief bouwen. Mede door dit soort (media)aandacht zijn er in 2017 in verschillende (grote) gemeenten zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam moties over natuurinclusief bouwen aangenomen.

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Monitoring is de basis van bescherming. Op initiatief van Vogelbescherming is Sovon in 2007 gestart met het Meetnet Urbane Soorten (MUS), dat zorgt voor gegevens over verspreiding en trends van vogels in de bebouwde kom. In 2017, het elfde jaar van MUS, zijn ruim 640 postcodegebieden geteld. Dat is ruim 16% van alle Nederlandse postcodegebieden, een omvangrijke steekproef dus. Dit jaar zijn 172 verschillende vogelsoorten waargenomen (hoogste aantal ooit).

Tuin tegels / Shutterstock

Operatie Steenbreek

In een groeiend aantal gemeenten wordt gewerkt aan de Operatie Steenbreek. Eind 2017 waren er 69 gemeenten aangesloten. Het doel is om tuinen groener te maken en daarmee de opvang van water te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Vogelbescherming is kennispartner van Operatie Steenbreek. Vooral via onze stedelijke vrijwilligers kan Vogelbescherming de aandacht voor tuinvogels promoten.

Stadsvogeladviseurs

Verspreid over heel Nederland waren in 2017 55 vrijwillige Stadsvogeladviseurs actief. Zij enthousiasmeerden, informeerden en adviseerden verschillende partijen in de stad over hoe vogels te beschermen. Mooie resultaten werden onder andere geboekt in Den Helder, waar de Stadsvogeladviseur voor elkaar kreeg dat de gemeente actief beleid gaat voeren om nestgelegenheid voor vogels te stimuleren.

Tuin / Shutterstock

Tuinvogelconsulenten

Al negen jaar heeft Vogelbescherming een netwerk van Tuinvogelconsulenten. Zij helpen bij het vogelvriendelijk maken van tuinen en geven lezingen. In 2017 hebben we daarnaast nog meer de samenwerking gezocht met tuincentra. Het aantal Tuinvogelconsulenten schommelde in 2017 rond de 100. Zij hebben in totaal 240 tuinadviezen uitgebracht. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016.