Nieuw: het groene vogeldak

Schakel alle platte daken van de Nederlandse steden aaneen, en je hebt een oppervlakte van ruim zestig keer het nationaal park De Hoge Veluwe. Deze daken, veelal nog onbenut, bieden een enorm potentieel aan ruimte. Vogelbescherming heeft daarvoor in 2016 samen met Sempergreen en Vivara Pro het ‘groene vogeldak’ ontwikkelt.

Groene dak
Huismus / Shutterstock

Vogelonderzoek in de stad

Vogelbescherming ondersteunt vogelonderzoek in de stad via onder meer MUS (Meetnet Urbane Soorten) van Sovon. In 2016 kwamen verontrustende uitkomsten uit dat onderzoek naar voren. In verhouding met alle Nederlandse vogels valt op dat in het stedelijk gebied meer vogels achteruitgaan dan vooruitgaan. Terwijl voor sommige soorten de bebouwde kom juist een belangrijk, zo niet hét belangrijkste leefgebied is. De oorzaken zijn lang niet altijd bekend. Lichtpuntje was de lichte toename van de huismus. Een soort waar het lang slecht mee ging.

Jaarrond Tuintelling mijlpaal

Vogelbescherming is mede-initiatiefnemer van de Jaarrond Tuintelling, een citizen science-project. Behalve dat we via deze tuintellers veel meer gegevens krijgen over biodiversiteit in een stedelijke omgeving, nodigt de tuintelling ook uit om de eigen omgeving natuurvriendelijker te maken. Een nieuwe mijlpaal bereikten we in november 2016: de 100.000ste telling werd ingevoerd. De deelnemende partners zijn ook nieuwe samenwerkingen aangegaan met onder andere Vivara en de Dierenbescherming om het aantal tellers verder te vergroten.

Nestkasten voor voetbalclubs

Het Jaar van de Spreeuw (2014-‘15) kreeg een staartje met de samenwerking die Vogelbescherming aanging met de KNVB. De voetbalbond trad daarmee in de voetsporen van de NGF (de golffederatie). In 2016 riep de KNVB haar leden op om nestkasten voor spreeuwen op te hangen rond voetbalvelden. Spreeuwen helpen de terreinknechten met het onderhoud van de grasmat door larven op te eten die het veld beschadigen. De bond gaf het goede voorbeeld en hing een aantal nestkasten op rondom het hoofdkantoor in Zeist. Clubs kregen korting in onze webshop als zij spreeuwenkasten aanschaften.

Tips om huiszwaluwen te beschermen

In het voorjaar van 2016 heeft Vogelbescherming een rapport uitgebracht met tips voor de bescherming van de huiszwaluw (auteur: Martine Dubois). Voor de huiszwaluw is geen aparte soortwerkgroep actief, daarom namen wij dit initiatief.

Tilburg geeft het goede voorbeeld

Vogelbescherming brengt vogelvriendelijk bouwen op vele wijzen onder de aandacht. We laten zien dat dit gemakkelijk en goedkoop is te realiseren. In samenwerking met de Zoogdiervereniging en de gemeente is in 2016 een project gestart in Tilburg. Het doel is om bouwbedrijven, architecten, woningcorporaties en projectontwikkelaars vogel- en vleermuisvriendelijk te laten bouwen en renoveren. Dit biedt vele nieuwe nestgelegenheden geboden voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Tuin-sfeer / Hans Peeters

Operatie Steenbreek

In een groeiend aantal gemeentes wordt gewerkt aan Operatie Steenbreek. Het doel is om tuinen groener te maken en daarmee de opvang van water te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. In het afgelopen jaar is Vogelbescherming deelnemer geworden van Operatie Steenbreek. Zo kan Vogelbescherming het belang van vogels nog beter onder de aandacht brengen.

Gierzwaluw / Shutterstock

De Stroomversnelling

Het project De Stroomversnelling houdt in dat 111.000 woningen worden gerenoveerd. Alle woningen krijgen meerdere kunstmatige nestplaatsen voor gierzwaluw en huismus, ook waar geen vogels zijn aangetroffen. Vogelbescherming is geen deelnemer aan De Stroomversnelling, maar was er ook in 2016 samen met de Zoogdiervereniging bij betrokken. De eerste pilots van dit project gaven helaas nog niet de gewenste uitkomst. Bij te veel woningen werden niet standaard nestplaatsen aangebracht. Vogelbescherming houdt de vinger aan de pols.

Tuin / Shutterstock

Tuinbranche Nederland

In 2016 is Vogelbescherming een samenwerking gestart met Tuinbranche Nederland, de koepelorganisatie van tuincentra. Gezamenlijk willen we zorgen voor meer aandacht voor vogelvriendelijk tuinieren in de tuincentra, in het kader van De Levende Tuin. Dit doen we door met een stand aanwezig te zijn in de tuincentra, maar ook door personeel te trainen. Er is gekozen voor een drietal jaarlijks terugkerende campagnemomenten rondom nestkasten, voeren en tuininrichting.

Stadsvogeladviseurs

Verspreid over heel Nederland waren in 2016 vijftig vrijwillige Stadsvogeladviseurs actief. Zij enthousiasmeerden, informeerden en adviseerden verschillende partijen in de stad over hoe vogels te beschermen. In 2016 kwam een mooi voorbeeld uit Zwolle. Daar is de Stadsvogeladviseur betrokken bij een project om een groot industrieterrein vogel- en natuurvriendelijker in te richten, samen met de aldaar gevestigde bedrijven, gemeente en provincie.

Tuinvogelconsulenten

Al acht jaar heeft Vogelbescherming een netwerk van Tuinvogelconsulenten. Zij helpen bij het vogelvriendelijk maken van tuinen. Vele tuinen kregen sindsdien een make over. Het aantal Tuinvogelconsulenten schommelt rond de 100. Vogelbescherming heeft in 2016 verschillende acties ingezet om het aantal aanvragen dat ze krijgen te verhogen. De Tuinvogelconsulenten geven ook lezingen en werken samen met tuincentra.

Merel / Shutterstock